Slovník pojmů

OZE - Obnovitelné zdroje energie (obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu)

Fotovoltaický článek - Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření na energii elektrickou. V principu jde o tenké destičky z monokrystalických, polykrystalických či amorfních polovodičů, nejčastěji s přechodem P-N.

FVP - Fotovoltacký panel Fotovoltaický panel je spojení nejméně dvou a více fotovoltaických článků do kombinace v sérii, paralelně nebo sérioparaleln. Panel je konstrukčně řešen pro venkovní použití a je chráněn světlopropustným tvrzeným speciálním sklem, mohou být opatřeny rámem nebo jsou bezrámové.

FVE  Fotovoltaická elektrárna - Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k přeměně sluneční energie (příme nebo odražené) v energii elektrickou. Základními zařízeními fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické panely, umístěné na konkstrukci, stejnosměrná kabeláž – propojující sestavy panelů ke střídačům nebo DC rozvaděčům, střídače, přepěťové ochrany, AC kabeláž a rozvaděče, AC a DC měření vyrobené elekřiny, elektrická přípojka. Zkratka je FVE.

OTE - Operátor na energetickém trhu, působí na základě licence, udělené Energetickým regulačním úřadem, tzv. ČNB pro energetiku

ERU - Energetický regulační úřad

Polykrystalický článek - Pro získání polykrystalického ingotu stejné velikosti je použit jiný postup. Je totiž technologicky jednodušší nechat vykrystalizovat množství menších křemíkových krystalů, než jednoho kompaktního. Z menších krystalů se vyrobí substrát, který se slisuje do jednoho celku (opět obvykle 156x156mm). Další postup je již stejný s monokrystalem. Pochopitelně touto technologií nelze docílit takové čistoty materiálu, jsou v něm viditelné přechody mezi krystaly.
Výhody polykrystalu

  • nepatrně větší výtěžnost výroby z rozptýleného světla (nepříznivé světelné podmínky)
  • v minulosti o něco nižší cena, nyní ale již na stejné úrovni

Monokrystalický článek - Pro výrobu monokrystalického článku je třeba vyrobit jednolitý ingot křemenného krystalu. Taková výroba je poměrně náročná. Kulatý ingot se potom řeže na tzv. wafery, které se oříznou na požadovanou velikost FV článku (nyní obvykle 156x156mm). Protože ingot vznikl jako jeden velký krystal křemíku, jeho struktura je jednolitá a velice čistá. To určuje další vlastnosti monokrystalického článku.

Výhody monokrystal

  • větší účinnost článků a tedy větší výtěžnost výkonu ze stejné plochy
  • mírně pomalejší “stárnutí“ křemíku, tzn. výkon panelu s časem klesá pomaleji
  • probarvení buněk je homogenní, panely nejsou „flekaté“

Decentrální zdroje (DZ) - Decentrálními zdroji rozumíme malé zdroje elektřiny přímo v domácnostech nebo podnicích. Můžeme k nim zařadit kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, apod. Je to koncept většího počtu elektráren o menším výkonu, které jsou blíže ke spotřebě tedy k zákazníkům.

Distribuční soustava - Je soubor zařízení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy nebo ze zdrojů zapojených do ní ke koncovým uživatelům. Součástí distribuční soustavy jsou i její řídící, ochranné a informační systémy. V podmínkách elektrizační soustavy ČR se jedná o zařízení s napětím 110 kV a nižším.

KVET, Kogenerace - Je to kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí jednoho zdroje. Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.

Provozovatel přenosové soustavy - Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny (uděluje ERÚ). Nejznámější provozovatelé jsou ČEZ Distribuce a.s., E.ON. Distribuce a.s., PRE Distribuce a.s. Zkratka PDS.

Tepelné čerpadlo - Tepelná čerpadla odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí: venkovní a vnitřní.

O NÁS

 

Jsme společnost ST Alternative Energy s.r.o. Od roku 2009 se zabýváme dodávkami FVE.

Spolupracujeme s vedoucími výrobci technologii pro obnovitelné zdroje, například Solitek, SolarWatt, Almaden.

Realizovali jsme desítky FV elektráren, k našim referencím patří například FVE na střeše ČNB v Praze.


Hlavní myšlenkou našeho podnikání je možnost zvýšení energetické soběstačnosti a úspor, a to pomocí čistých a ekologicky bezvadných technologii pro každého.

Kontakty

 

ST Alternative Energy s.r.o.

IČ: 28951026        DIČ: CZ28951026

ADRESA:
Ocelářská 1354/35, 190 00,
Praha 9 - Libeň
PROVOZOVNA:
Radlická 2000/3, 150 00,
Praha - Smíchov

PROVOZNÍ DOBA:

Po-Pá 09:00 - 16:00

Pevná linka: 222 741 019

V.Neuberg: +420 734 445 010

E.Bartáková: +420 734 445 023

Email: info@aktivnistrecha.info

Sklo-Sklo FV Panely (Transparency)
Regular(10%), 20%, 30%, 45%

Sklo-Sklo FV Panely (Bi-Facial)
SOLID BIFACIAL M.60
SOLID BIFACIAL M.72

Aktivnistrecha.info ©
ST Alternative Energy s.r.o. ©

Návštěvou našich stránek souhlasíte s používáním Cookies, které stránky obsahují.